KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG

Nhân sự của bộ môn Dinh dưỡng

Ảnh Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính Liên hệ

Lê Danh Tuyên

(Trưởng Bộ môn)

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chuyên ngành Dinh dưỡng và thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu
ledanhtuyen@dinhduong.org.vn
Nguyến Thanh Hà

(Phó trưởng Bộ môn)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chuyên ngành Dinh dưỡng và thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu
nth1@huph.edu.vn

Lưu Quốc Toản

(Giảng viên)

Thạc sĩ

Chuyên ngành Y tế công cộng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng, An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn
lqt@huph.edu.vn

Lê Thị Thu Hà

(Giảng viên)

Thạc sĩ Y tế công cộng chuyên ngành dinh dưỡng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn
ltth@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Nhung

(Giảng viên)

Bác sĩ Y học dự phòng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn
ntn7@huph.edu.vn 

Trần Thị Hải

(Giảng viên)

Thạc sĩ

Chuyên ngành Dinh dưỡng và thực phẩm

Giảng dạy

 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu
tth6@huph.edu.vn