KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Bộ môn Sức khỏe môi trường

Bộ môn Sức khỏe môi trường thuộc Khoa Sức khỏe môi trường – nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế công cộng. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy nội dung Sức khỏe môi trường, Phòng chống thảm hoạ và các khía cạnh liên quan cho các đối tượng đại học, sau đại học, thực hiện các nghiên cứu khoa học và tư vấn thuộc lĩnh vực Sức khỏe môi trường, Phòng chống thảm hoạ cũng như các nghiên cứu khác trong lĩnh vực Y tế công cộng. Sức khỏe môi trường là một khoa học liên ngành nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát các yếu tố sinh học, hoá học, vật lý và xã hội trong môi trường để góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ con người.Bộ môn Sức khỏe môi trường sẽ cung cấp cho sinh viên và học viên kiến thức và kỹ năng để xác định các yếu tố nguy cơ, lượng giá được các nguy cơ sức khoẻ môi trường, áp dụng lý thuyết của đánh giá tác động sức khỏe, hạn chế ảnh hưởng của những thảm hoạ từ nhiên v.v. để từ đó phát triển công tác quản lý nguy cơ sức khoẻ, hướng tới bảo vệ và phát triển môi trường bền vững.