TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
VÀ NGHỀ NGHIỆP

Khoa Sức khỏe Môi trường nghề nghiệp (SKMT - NN) là một khoa thuộc Trường Đại học Y tế cộng cộng. Cấu trúc của Khoa gồm 3 bộ môn: Sức khỏe môi trường; Sức khỏe an toàn nghề nghiệp; Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm. Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy các vấn đề chuyên môn của Khoa cho các nhóm đối tượng, thiết kế và triển khai các nghiên cứu khoa học cũng như thực hiện các nhiệm vụ tư vấn thuộc lĩnh vực Sức khỏe môi trường, Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Phòng chống thảm họa, Sinh thái và sức khỏe môi trường cũng như các nghiên cứu khác trong lĩnh vực y tế công cộng. Khoa SKMT - NN cũng là đơn vị xây dựng và chịu trách nhiệm giảng dạy chính cho Chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng tại trường Đại học Y tế công cộng. Chương trình đào tại Cử nhân Dinh dưỡng đã được triển khai từ năm học 2017 - 2018. Trong năm 2018, Khoa SKMT - NN đã hoàn thành xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng định hướng Sức khỏe môi trường. Năm 2019, Khoa SKMT-NN đã xây dựng xong chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chính thức tuyển sinh từ năm học 2020-2021. Khoa đã có 2 chương trình được mạng lưới tropEd phê duyệt: Health Emergency, Disaster Risk Management và One Health Approach to Emerging and Re-emerging Zoonotic Diseases. Cùng với chiến lược phát triển chung của nhà trường, Khoa SKMT-NN tập trung chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Các cán bộ, giảng viên của các bộ môn trong Khoa liên tục được tham gia các khóa học đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực mà khoa phụ trách.