TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
VÀ NGHỀ NGHIỆP

Thông tin liên hệ

Khoa Sức khỏe môi trường - Nghề nghiệp

Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà 3 tầng, phòng 3.3

Email: skmtnn@huph.edu.vn

Bộ môn Sức khỏe môi trường

Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà 3 tầng, phòng 3.3

Email: bmskmt@huph.edu.vn

Bộ môn Sức khỏe an toàn nghề nghiệp

Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà 3 tầng, phòng 3.4

Email: bmsknn@huph.edu.vn

Bộ môn Dinh dưỡng & ATVSTP

Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà 3 tầng, phòng 3.4

Email: bmdd@huph.edu.vn

Bộ môn Phòng chống thảm họa

Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà 3 tầng, phòng 3.4

Email: bmpcth@huph.edu.vn