TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
VÀ NGHỀ NGHIỆP

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Sức khỏe môi trường nghề nghiệp là một trong những khoa chuyên môn của trường Đại học Y tế công cộng. Chức năng chính của Khoa là tham gia đảm bảo công tác giảng dạy các môn học chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực của Khoa như Sức khỏe môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp, An toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng và phòng chống thảm họa. Bên cạnh các nhiệm vụ giảng dạy, Khoa còn có chức năng xây dựng, triển khai và tư vấn thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng nói chung và Sức khỏe môi trường nghề nghiệp nói riêng. 

Chương trình đào tạo Các môn học
 • Chương trình đào tạo bậc đại học
 • Vệ sinh học đại cương môi trường - nghề nghiệp
 • Sức khỏe nghề nghiệp
 • Sức khỏe môi trường  
 • Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường - nghề nghiệp 
 • Sức khỏe trường học
 • Sức khỏe môi trường  
 • Sức khỏe nghề nghiệp
 • Sức khỏe môi trường cơ bản
 • Sức khỏe nghề nghiệp cơ bản      
 • Dinh dưỡng cơ bản và xây dựng khẩu phần dinh dưỡng             
 • Các phương pháp đánh giá và lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng
 • Bệnh truyền qua thực phẩm và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm
 • Các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm
 • Đại cương về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
 • Quản lý y tế công cộng trong thảm họa           
 • Xét nghiệm môi trường
 • Xét nghiệm môi trường nghề nghiệp   
Chương trình đào tạo bậc sau đại học 
 • Sức khỏe môi trường         
 • Sức khỏe nghề nghiệp  
 • Dinh dưỡng & an toàn thực phẩm 
 • Quản lý y tế công cộng trong thảm họa
 • Một sức khỏe
 • Đánh giá nguy cơ và tác động sức khỏe
Chương trình đào tạo ngắn hạn An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế