KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG

Giới thiệu bộ môn Dinh dưỡng

Bộ môn Dinh dưỡng là đơn vị thuộc Khoa Sức khỏe môi trường – Nghề nghiệp, trường Đại học Y tế công cộng. Bộ môn được thành lập từ tiền thân là Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm được ghi tại quyết định 6221/QĐ-BYT ngày 18/10/2016 của Bộ Y tế về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y tế công cộng. Bộ môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực chuyên ngành dinh dưỡng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy các môn học về dinh dưỡng cho các đối tượng Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Cao học Y tế công cộng.

Các môn học chuyên ngành dinh dưỡng đóng góp những vai trò quan trọng trong các chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng. Khoa học dinh dưỡng và thực phẩm là lĩnh vực có liên quan đến tình trạng sức khỏe, gánh nặng bệnh tật và tử vong ở cộng đồng. Thế kỷ XX chứng kiến những thành tựu xuất sắc của dinh dưỡng học và những ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống. Khoa học dinh dưỡng với những hiểu biết mới đã soi sáng ngày một đầy đủ và toàn diện hơn vai trò của dinh dưỡng đối với việc bảo vệ và duy trì sức khoẻ con người và đã chứng minh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của của nó trong y tế công cộng.

Hướng tới mục tiêu đào tạo các cán bộ Dinh dưỡng, Y tế công cộng theo định hướng chuyên ngành sâu, Bộ môn đã xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng định hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Kết quả các khóa đầu cho thấy đây là hướng đào tạo phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thực tế của ngành Y tế và xã hội.