KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG

Chương trình đào tạo Bộ môn Dinh dưỡng

Chương trình đào tạo

Hiện nay, Bộ môn Dinh dưỡng đang giảng dạy các môn học sau:

Chương trình sau đại học:

  • Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm

Chương trình đại học:

  • Đại cương Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
  • Dinh dưỡng cơ bản và xây dựng khẩu phần dinh dưỡng
  • Các phương pháp đánh giá và lập kế hoạch chương trình dinh dưỡng
  • Bệnh truyền qua thực phẩm và đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm
  • Các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm