KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Nhân sự Bộ môn Sức khỏe môi trường

 

 

Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương

Phó Hiệu trưởng; Trưởng Bộ môn

Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Sức khỏe môi trường

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Sức khỏe môi trường
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu và Lãnh đạo Khoa

 

lth@huph.edu.vn

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển 

Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Sức khỏe môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Sức khỏe môi trường
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn

 

tth2@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Quản lý môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy 
 • Tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn

Nqa1@huph.edu.vn

 

TS. Đỗ Thị Hạnh Trang

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Y tế công cộng

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Phòng chống thảm hoạ 
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn

dtht@huph.edu.vn

 

Phan Thị Thu Trang

Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Khoa học môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy 
 • Tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn

pttt@huph.edu.vn