KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Chương trình đào tạo của bộ môn Sức khỏe môi trường

Bộ môn đang giảng dạy các môn học sau:

Chương trình sau đại học:

- Môn Sức khỏe môi trường cho Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Môn Sức khỏe môi trường cho Chuyên khoa I Y tế công cộng (bao gồm cả đào tạo từ xa)

- Môn Một sức khỏe cho Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Môn Đánh giá và quản lý nguy cơ Sức khoẻ Môi trường cho Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Môn Biến đổi khí hậu và sức khoẻ cho Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Môn Giám sát, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt cho Thạc sỹ Y tế công cộng

- Môn Quản lý y tế công cộng trong tình huống khẩn cấp (cho đối tượng CH YTCC)

- Môn Quản lý thảm hoạ tại bệnh viện (cho đối tượng CH QLBV

Chương trình đại học:

- Môn Sức khỏe môi trường cơ bản cho Cử nhân Y tế công cộng (hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học) và Cử nhân Dinh dưỡng

- Môn Sức khỏe môi trường cho Cử nhân Y tế công cộng (hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học).

- Môn Đánh giá nguy cơ Sức khoẻ môi trường – Nghề nghiệp dành cho Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng và Cử nhân Y tế công cộng.

- Môn Một sức khỏe cho Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng, Cử nhân Y tế công cộng.

- Môn Xét nghiệm chất lượng môi trường cho Cử nhân Xét nghiệm y học dự phòng.

- Môn Truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho Cử nhân Dinh dưỡng.

- Môn Quản lý y tế công cộng trong tình huống khẩn cấp (cho cử nhân YTCC hệ chính quy và VLVH)

- Môn Sinh thái học (cho đối tượng CN CNKTMT)

Môn Đánh giá tác động môi trường (cho đối tượng CN CNKTMT)

Môn Quản lý môi trường (cho đối tượng CN CNKTMT)

Môn Kiểm toán chất thải (cho đối tượng CN CNKTMT)

Môn Đánh giá tác động sức khoẻ (cho đối tượng CN CNKTMT)