KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN PHÒNG CHỐNG THẢM HỌA

Giới thiệu của bộ môn Phòng chống thảm họa

Thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra đã, đang và sẽ còn tác động mạnh mẽ tới sức khỏe của con người nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung. Thảm họa có thể xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lúc và có thể gây thiệt hại lớn về sức khỏe, môi trường, kinh tế và ảnh hưởng tới phát triển bền vững. Ý thức được tầm quan trọng của thảm họa đối với sức khỏe của con người, bộ môn Phòng chống thảm họa được thành lập theo quyết định của Bộ y tế. Trường Đại học y tế công cộng là trường đại học đầu tiên trong cả nước thành lập bộ môn này với nhiệm vụ:

1- Xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy về quản lí thảm họa cho đối tượng đại học (sinh viên cử nhân Y tế công cộng) và sau đại học (Thạc sỹ Y tế công cộng và Thạc sỹ quản lý bệnh viện).

2- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo và triển khai những khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý thảm họa cho cán bộ y tế cũng như đối tượng khác khi có nhu cầu nhằm góp phần làm tốt hơn công tác quản lí thảm họa, giảm những tác động có hại của thảm họa tới sức khỏe cộng đồng, làm cho cộng đồng được sống trong môi trường an toàn hơn.

3- Tiến hành những nghiên cứu về quản lí thảm họa, đặc biệt là những nghiên cứu về lĩnh vực Y tế công cộng trong thảm họa nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phục vụ giảng dạy.

4- Xây dựng và phát triển quan hệ cộng tác và phối hợp với các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực quản lí thảm họa để làm tốt công tác đào tạo và nghiên cứu.