KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN AN TOÀN THỰC PHẨM

Giới thiệu bộ môn An toàn thực phẩm

Bộ môn An toàn thực phẩm là đơn vị thuộc Khoa Sức khỏe môi trường – Nghề nghiệp, trường Đại học Y tế công cộng. Bộ môn An toàn thực phẩm trước đây là một phần của Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ môn được tách ra sau khi có quyết định 6221/QĐ-BYT ngày 18/10/2016, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y tế công cộng. Bộ môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực chuyên ngành An toàn thực phẩm. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy các môn học về An toàn thực phẩm cho các đối tượng Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng, Chuyên khoa I Y tế công cộng, Cao học Y tế công cộng.

Các môn học chuyên ngành An toàn thực phẩm đóng góp những vai trò quan trọng trong giảng dạy chương trình cử nhân y tế công cộng, Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng và các chương trình đào tạo khác của trường Đại học Y tế công cộng. An toàn thực phẩm cũng là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội và các bên liên quan.

Khoa học phát triển và các chính sách mở cửa kinh tế thị trường mang tới nhiều cơ hội sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Song song với sự phát triển đó đòi hỏi trình độ tương xứng của đội ngũ cán bộ quản lý an toàn thực phẩm. Do vậy, các môn học chuyên ngành của Bộ môn cũng hướng tới cung cấp kiến thức cơ bản, chuyên sâu và cập nhật về công tác quản lý an toàn thực phẩm.